WBV - Aanspreek Persoon Integriteit (API)

In de kijker

Fotowedstrijd 2024

#fotowbv24 Plaats je mooiste foto van je (bergsport-)vakantie op de facebook-groep van WBV en zet er #fotowbv24 bij.

Wat

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht (en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat).

Waarom

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid en de integriteit.

Wie

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de sporters zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Taakomschrijving

Wat is een API wel :
  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Hulp bij coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • Preventieactiviteiten en ondersteuning
Wat is een API niet :
  • Hulpverlener : start geen hulpverleningsproces op
  • Onderzoeksrechter : moet niet achter de feiten aangaan
  • Journalist : moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
  • Bestuurder : heeft geen clubverantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

Bij WBV

Voor WBV zijn de fysieke, psychische en seksuele integriteit zeer belangrijk. Onbehoorlijk of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Met een vraag, vermoeden of melding met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, kan je in alle discretie terecht bij het WBV “Aanspreekpunt Integriteit” of kortweg API. De API luistert naar de vraag/het verhaal. Ze verwijst de melder door wanneer nodig of geeft advies bij mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen. De API kan ook vertrouwelijk bereikt worden op volgend mailadres api@wbvvzw.be dat enkel door de API Annelies ontvangen en kan gelezen worden. Annelies Van den Berge : 0499/27 39 69